De eerste praktijkvoorbeelden (seizoen 2014-2015-2016) hebben bewezen dat stadsvarkens hun werk meer dan goed doen:

Ze bemesten de grond waardoor planten achteraf welig tieren,
ze zorgen voor minder voedselverspilling én brengen mensen samen.

De voordelen in onze korte keten van afval naar voedsel zijn meervoudig zowel voor bewoners als voor de stakeholders van een stad. Met de hulp van peers en partners komen we tot een lange lijst (zie onderaan pagina) van waarom we dit allemaal doen.

Een van de voornaamste redenen is zelforganisatie en samenwerking stimuleren onder burgers.

Het herwaarderen van reststromen aan afval, voedsel, ruimte en menselijke talenten hebben we in een model gegoten, zoals je hieronder kan zien. Het dient als instrument om actoren in je stad/wijk te overtuigen ook hun steentje bij te dragen.

Download het spilvarken-model

Alle output kunnen we uitdrukken in meervoudige voordelen en eindproducten voor citizens en stakeholders:

 • milieuwinsten: CO2 besparing in afvalverwerking en transport, beter bodemgebruik, compostering, groenbeheer, recyclage, nuttige tijdsbesteding, herstellende stadslandbouw, groene logistiek, natuureducatie, … (zie grafiek)
 • een meer zichtbare, kortere voedselketen
 • een zichtbare verduurzaming op straat
 • gesloten kringloop van afval en ruimte: vijf ton afval verwerkt op zes maanden tijd met vruchtbare bodem achteraf
 • afval=voedsel: voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof
 • minder voedselverspilling, matigere vleesconsumptie en hogere voedselgeletterdheid
 • sterke sociale meerwaarde en (psycho-)sociale impact bij jong en oud
 • park en natuurbeheer: tegen overlast voornamelijk sluikstorten, opruimers van hardnekkig onkruid.
 • eco-efficientie en eco-processing
 • ecologisch verantwoord vlees aan sociaal en commercieel tarief
 • gezondheid en gezonde relaties
 • menselijke talenten verduurzamen
 • tewerkstelling op maat: vrijwilligers, mensen uit arbeidszorg, art. 60, staan in voor het onderhoud en bouwen van alle constructies